Algemene voorwaarden

Sense Cloud B.V., gevestigd te Emmen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70010617, hierna “Sense Cloud”, biedt u de software “Clickker”. Deze software wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden.

Aan het gebruik van Clickker zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden verbonden. Door Clickker te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend indien deze door Sense Cloud schriftelijk zijn aanvaard.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES

De in de Gebruiksvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de volgende betekenis, tenzij elders in de Gebruiksvoorwaarden een (andere) betekenis wordt toegekend.
1.1. Afnemer: de rechtspersoon die de software afneemt voor zijn bedrijf.
1.2. Gebruiker: Medewerkers van Afnemer, die gebruik maken van de software.
1.3. Gebruiksvoorwaarden: onderhavige voorwaarden.
1.4. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Gebruiksvoorwaarden ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING

2.1. Door de software te gebruiken, sluit Afnemer een overeenkomst met Sense Cloud.
2.2. De Gebruiksvoorwaarden treden in werking bij ingebruikname van de Clickker en blijven dan voor onbepaalde tijd van kracht. 

ARTIKEL 3. GEBRUIKSRECHT

3.1. Het staat Afnemer vrij om Clickker te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze Gebruiksvoorwaarden.
3.2. Sense Cloud verstrekt hierbij aan Afnemer van Clickker een herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht voor de duur van de overeenkomst om Clickker te gebruiken in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.
3.3. Om Clickker te kunnen gebruiken, moet Afnemer zich eerst registreren. Nadat de registratie van Afnemer is afgerond, krijgt Afnemer toegang tot het hoofdaccount. Afnemer kan met het hoofdaccount per medewerker een sub-account aanmaken. Het is Afnemer verboden accounts voor niet-medewerkers aan te maken, met uitzondering van gedetacheerden.
3.4. Zowel Afnemer als Gebruiker dient de toegang tot zijn/haar account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient Gebruiker het wachtwoord strikt geheim te houden. Sense Cloud mag er vanuit gaan dat alles dat gebeurt vanaf het account van Afnemer en/of Gebruikers account, onder leiding en toezicht van Afnemer gebeurt. Afnemer is dus aansprakelijk voor al deze handelingen.

ARTIKEL 4. MISBRUIK VAN DE DIENST

4.1. Het is Afnemer en Gebruiker verboden om met gebruikmaking van Clickker de wet te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen. In het bijzonder is het verboden de Clickker te gebruiken voor de opslag van bestanden in strijd met relevante auteurswetgeving, of om anderen dan zichzelf toegang te geven tot de opgeslagen bestanden. In geval van een bedrijfsmatig account geldt dit verbod niet voor collega’s.
4.2. Indien Sense Cloud constateert dat Afnemer of Gebruiker bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Afnemer waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Sense Cloud zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Sense Cloud zonder waarschuwing ingrijpen.
4.3. Indien naar het oordeel van Sense Cloud hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Sense Cloud of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Sense Cloud gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
4.4. Sense Cloud is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.
4.5. Sense Cloud kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op Afnemer verhalen. Afnemer vrijwaart Sense Cloud van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

ARTIKEL 5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

5.1. Alle rechten op de Clickker, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop, zijn en blijven van Sense Cloud of haar toeleveranciers. Afnemer en Gebruiker verkrijgen uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze gebruiksvoorwaarden of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag Afnemer of Gebruiker de Clickker niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
5.2. Informatie die Afnemer en/of Gebruiker opslaat of verwerkt via Clickker is en blijft het eigendom van Afnemer (of dat van Afnemers toeleveranciers).

ARTIKEL 6. RESPONSETIJD EN HERSTELTIJD CORRECTIEF ONDERHOUD

6.1. Met het gebruik van Clickker worden persoonsgegevens verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform de verwerkersovereenkomst.

ARTIKEL 7. BESCHIKBAARHEID, ONDERHOUD EN UPDATES

7.1. Sense Cloud zal zich naar alle redelijkheid inspannen om Clickker beschikbaar te laten zijn, maar specifieke garanties worden alleen gegeven indien een aparte Service Level overeenkomst wordt afgesloten met Sense Cloud. Voor zover niet anders in de Service Level Agreement is bepaald, dan wel indien er geen Service Level Agreement is overeengekomen, geldt voor onderhoud, storingen en ondersteuning het in dit artikel bepaalde.
7.2. Clickker communiceert via internet met een server onder beheer van Sense Cloud om de dienst te kunnen leveren. Sense Cloud spant zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar geeft hierover geen garanties.
7.3. Sense Cloud heeft het recht om de Software of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassingen of verbetering daarvan. Sense Cloud zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en zich inspannen om Gebruiker tijdig op de hoogte te stellen van enig geplande buitengebruikstelling. Sense Cloud is echter nooit gehouden tot vergoeding van schade die is ontstaan in verband met zodanige buitengebruikstelling.
7.4. Sense Cloud mag van tijd tot tijd de functionaliteiten van de Clickker aanpassen. Daarbij zijn feedback en suggesties van Afnemer en/of Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist Sense Cloud zelf welke aanpassingen zij al dan niet doorvoert.

ARTIKEL 8. VERGOEDING

8.1. Voor het gebruik van Clickker dient Afnemer een vergoeding per maand te betalen. Deze vergoeding bestaat uit twee delen. Afnemer betaalt een vergoeding per maand voor het hoofdaccount. Daarbovenop komt de vergoeding per maand per type Gebruiker.
8.2. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan. Sense Cloud zal voor het verschuldigde bedrag een elektronische factuur sturen aan Afnemer. De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur.
8.3. Betaling kan worden verricht, door het bedrag zelf over te maken naar de bankrekening van Sense Cloud of via automatische incasso.
8.4. Indien Afnemer een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet of indien de verschuldigde bedragen niet via automatische incasso konden worden afgeschreven bij Afnemer, is Afnemer in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Sense Cloud heeft in dat geval het recht om het gebruik van de Clickker op te schorten.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is Afnemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Afnemer wordt gelegd, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. De totale aansprakelijkheid van Sense Cloud, waaronder wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan wel onrechtmatige daad, is beperkt tot vergoeding van directe schade, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot het bedrag dat Afnemer heeft betaald voor de drie maanden voorafgaand aan het moment van de schadebrengende gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. De maximale aansprakelijkheid van Sense Cloud is beperkt tot € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per jaar ongeacht het aantal gebeurtenissen.
9.2. Sense Cloud is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Afnemer de schade uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk bij Sense Cloud meldt.
9.4. Sense Cloud vrijwaart Afnemer van aanspraken van een derde die stelt dat de Clickker als zodanig inbreuk maakt op het Intellectuele Eigendomsrecht van deze derde, dan wel een daaronder verleende licentie schendt.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

10.1. In geval van overmacht is Sense Cloud nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij Afnemer ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

ARTIKEL 11. DUUR EN OPZEGGING

11.1. Deze overeenkomst gaat in zodra Afnemer voor het eerst gebruikt maakt van de Clickker en loopt dan voor onbepaalde tijd.
11.2. Afnemer kan het gebruik van Clickker opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Afnemer kan eveneens maandelijks het account van één of meerdere Gebruiker(s) opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
11.3. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) moet Afnemer/Gebruiker ieder gebruik van Clickker staken en gestaakt houden. Gebruiker moet dan alle kopieën (inclusief eventuele reservekopieën) van Clickker verwijderen van al zijn/haar systemen.
11.4. Bij beëindiging van de overeenkomst kan de Afnemer, op aanvraag, een kopie van de data die op dat moment van Afnemer beschikbaar is via de dienst.
11.5. Sense Cloud heeft het recht het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang en zonder plicht tot betaling van schadevergoeding, op te zeggen, indien:
i. Afnemer tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet binnen 14 dagen na Schriftelijke ingebrekestelling is hersteld;
ii. Afnemer failliet is verklaard;
iii. Afnemer surseance van betaling is verleend;
iv. Algeheel beslag op de vermogensbestanddelen van Afnemer wordt gelegd;
v. Afnemer in liquidatie treedt;
vi. Afnemer wordt ontbonden. 

ARTIKEL 12. GEHEIMHOUDING

12.1. Partijen zullen informatie die zij door gebruikmaking van de Clickker aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.
12.2. Sense Cloud zal geen kennisnemen van privégegevens die Afnemer/Gebruiker opslaat en/of verspreidt via Clickker, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Sense Cloud daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling.

ARTIKEL 13. WIJZIGING GEBRUIKSVOORWAARDEN

13.1. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen worden aangepast.
13.2. Sense Cloud zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste (30) kalenderdagen voor inwerkingtreding aankondigen zodat Afnemer/Gebruiker daar kennis van kan nemen.
13.3. Indien Afnemer een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Afnemer tot de datum van inwerkingtreding het gebruiksrecht opzeggen. Gebruik van de Software na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN

14.1. Op het gebruik en de overeenkomst die daaraan ten grondslag ligt, is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met deze Gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in Assen.
14.2. Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
14.3. Sense Cloud is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Gebruiksvoorwaarden over te dragen aan een derde die de Clickker of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.